REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OŚRODKA TERAPII RUCHOWEJ
prowadzonych przez
Zarząd Miejski TKKF Siedlce
na terenie miasta Siedlce

1.    Organizatorem zajęć w ramach programu Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach
2.    Każdego uczestnika zajęć obowiązuje regulamin sali sportowej/ pływalni oraz niniejszy regulamin.
3.    Uczestnikami programu są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają legitymację emeryta lub rencisty oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U.2001.101.1095).
4.    Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w wymiarze: 
w sali sportowej  2 razy w tygodniu po 1 godz
na pływalni  1 raz w tygodniu po 30 min
5.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów - specjalistów kinezygerontoprofilaktyki, rehabilitacji ruchowej, aqua fitness.
6.    Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć wraz z rejestrem uczestników w grupach.
7.    Instruktor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć dostosowanych do indywidualnych  potrzeb i możliwości uczestników oraz zapewnienia wszelkiej pomocy ćwiczącym
8.    Formuła zajęć nie przewiduje możliwości korzystania z obiektów sportowych w sposób dowolny (np. wolne pływanie, jacuzzi, korzystanie z urządzeń rekreacyjnych) oraz  bez nadzoru instruktora.
9.    Zapisy na zajęcia i pobieranie opłat prowadzone są przez Kierownika
10.    Zajęcia prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem
11.    Maksymalna liczba uczestników zajęć w grupie wynosi 15 osób na pływalni i 20 osób w sali sportowej.
12.    W razie wolnych miejsc w dniu i godzinie zajęć jest możliwość dołączenia do ćwiczących osób z listy oczekujących w taki sposób, aby grupa nie przekroczyła 15-osobowego składu na pływalni i 20-osobowego podczas zajęć w sali.
13.    Spóźnienie się na zajęcia może skutkować brakiem możliwości skorzystania z zajęć w związku z wejściem osoby z listy oczekujących.
14.    Jednostkowy czas trwania zajęć na pływalni wynosi 30 min., a na sali sportowej 60 min.
15.    Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika, na sali sportowej – instruktora rekreacji.
16.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do informowania o planowanych nieobecnościach w celu umożliwienia korzystania z zajęć innym osobom.
17.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
18.    W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia osoby na zajęcia.
19.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
20.    Uczestnik może posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
21.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów programu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883),
22.    Program  zaplanowany jest na rok 2022


 

Program pracy Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku

działającego przy Zarządzie Miejskim TKKF na rok 2022

Cel główny programu: promocja zdrowego starzenia

Cele szczegółowe:

-         zachowanie oraz poprawa sprawności fizycznej

-         zachowanie samodzielności i niezależności w życiu codziennym

-         edukacja prozdrowotna

-         polepszenie samopoczucia

-         aktywność społeczna

-         wdrożenie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń

-         likwidacja skutków stresu

Gimnastyka prozdrowotna – zajęcia praktyczne na sali baletowej i na pływalni:

-         ćwiczenia usprawniające przy muzyce

-         ćwiczenia z przyborami: szarfy, piłki, ringo, hantle

-         terapia tańcem

-         gry i zabawy ruchowe

-         gimnastyka w wodzie z przyborami i bez (makarony, deski, pasy)

-         ćwiczenia profilaktyczne w bólach kręgosłupa

-         ćwiczenia poprawiające ruchomość stawów, stretching

-         ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy

-         ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, poprawa równowagi

-         ćwiczenia oddechowe

-         automasaż

-         edukacja prozdrowotna – podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zajęcia praktyczne w plenerze (parki, tereny rekreacyjne, lasy):

-         marsze i spacery połączone z gimnastyką

-         ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem terenu i drzew

-         ścieżki zdrowia

-         ćwiczenia oddechowe i enrgetyzujące

-         zabawy i gry terenowe

-         zabawy integracyjne – ogniska, tańce i śpiewy

-         imprezy rekreacyjne

 

Zajęcia integracyjne:

-         imprezy okolicznościowe

-         wycieczki turystyczne i krajoznawcze

-         wieczorki taneczne

-         zabawy integracyjne przy ognisku

-         wyjścia i wyjazdy do kina i teatru

Zalecenia dodatkowych form ruchu:

-         ćwiczenia specjalistyczne zalecane przez instruktorów i lekarza

-         formy rekreacji ruchowej z rodziną w domu i plenerze

 

Opieka lekarska:

-         założenie i aktualizacja karty zdrowia

-         określenie stanu zdrowia dopuszczenie do ćwiczeń

-         konsultacje lekarskie

-         badania kontrolne

Założenia organizacyjne:

-         zajęcia odbywają się na sali baletowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i na basenie przy Publicznym Gimnazjum nr 4 oraz w terenie

-         do ćwiczeń wykorzystywany jest sprzęt: maty, piłki, ringo, szarfy, kijki, makarony i deski

-         zajęcia odbywają się od 3 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 z przerwą wakacyjną

-         zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (2 x 1 godz. - gimnastyka na sali i w plenerze, 1 x 45 min. - aguafitness)

-         uczestnicy podzieleni są na dwie grupy ćwiczebne

-         zajęcia w ośrodku prowadzi wykwalifikowana kadra

-         prowadzona jest ewidencja opłat za zajęcia

-         prowadzone są dzienniki zajęć


…………………………………………

(Imię i Nazwisko uczestnika zajęć)                                                        

Oświadczenie

            Ja niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że w zajęciach zorganizowanych przez Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach w ramach programu działalności Ośrodka Terapii Ruchowej uczestniczę dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w usprawniających zajęciach rekreacyjno - sportowych. W związku z czym nie będę zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu ewentualnych szkód na mieniu i sobie powstałych w związku z udziałem w zajęciach.

            Jednocześnie oświadczam iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa   w zajęciach programu oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZM TKKF do celów programu działalności OTRzgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Siedlce, dnia ……………………                                       ……………………………………

                                                                                   Podpis uczestnika zajęć