REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
OŚRODKA TERAPII RUCHOWEJ
prowadzonych przez
Zarząd Miejski TKKF Siedlce
na terenie miasta Siedlce

1.    Organizatorem zajęć w ramach programu Ośrodka Terapii Ruchowej dla osób III wieku jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach
2.    Każdego uczestnika zajęć obowiązuje regulamin sali sportowej/ pływalni oraz niniejszy regulamin.
3.    Uczestnikami programu są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają legitymację emeryta lub rencisty oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U.2001.101.1095).
4.    Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy w wymiarze: 
w sali sportowej  2 razy w tygodniu po 1 godz
na pływalni  1 raz w tygodniu po 30 min
5.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów - specjalistów kinezygerontoprofilaktyki, rehabilitacji ruchowej, aqua fitness.
6.    Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć wraz z rejestrem uczestników w grupach.
7.    Instruktor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć dostosowanych do indywidualnych  potrzeb i możliwości uczestników oraz zapewnienia wszelkiej pomocy ćwiczącym
8.    Formuła zajęć nie przewiduje możliwości korzystania z obiektów sportowych w sposób dowolny (np. wolne pływanie, jacuzzi, korzystanie z urządzeń rekreacyjnych) oraz  bez nadzoru instruktora.
9.    Zapisy na zajęcia i pobieranie opłat prowadzone są przez Kierownika
10.    Zajęcia prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem
11.    Maksymalna liczba uczestników zajęć w grupie wynosi 15 osób na pływalni i 20 osób w sali sportowej.
12.    W razie wolnych miejsc w dniu i godzinie zajęć jest możliwość dołączenia do ćwiczących osób z listy oczekujących w taki sposób, aby grupa nie przekroczyła 15-osobowego składu na pływalni i 20-osobowego podczas zajęć w sali.
13.    Spóźnienie się na zajęcia może skutkować brakiem możliwości skorzystania z zajęć w związku z wejściem osoby z listy oczekujących.
14.    Jednostkowy czas trwania zajęć na pływalni wynosi 30 min., a na sali sportowej 60 min.
15.    Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika, na sali sportowej – instruktora rekreacji.
16.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do informowania o planowanych nieobecnościach w celu umożliwienia korzystania z zajęć innym osobom.
17.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
18.    W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia osoby na zajęcia.
19.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
20.    Uczestnik może posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
21.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów programu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883),
22.    Program  zaplanowany jest na rok 2022