Zamieszczamy informacje dla osób, które będa chciały wziąć udział w Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnym Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych.

          ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz zgodę na upublicznienie jego wizerunku

………….…………………………………………………………..………………………………………………………

                                                                          Imię i nazwisko,/klasa/rok urodzenia

………………………………………………………………………………………………...……………………………

                                                                                          Nazwa szkoły

w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Miejskiego TKKF w Siedlcach, czyli organizacji zawodów sportowych i udziału w nich uczniów. Zawody te są rejestrowane którego administratorem danych  jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach ul. 3 go Maja 28

Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, szkoła, klub sportowy, licencja, dyscyplina sportu jest udział w zawodach sportowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zawodach.

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019
i Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych.

…....................................................................................................

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

 

  Informacja o posiadanych przez moje dziecko Licencjach Sportowych

……………………………………………………………………………………………….…

                   Nazwa Związku Sportowego                                                                        

…………………………………………………………………………………..................

                                               Uprawiana dyscyplina Sportowa/ Nazwa Klubu /Miejscowość

…......................................................................................................................

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

         

 

Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danych

 1. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie
  i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
  nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.
  Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.
 2. Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby       budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.
 3. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnegorodzaju formach elektronicznego
  i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a
  także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącymkomentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogąbyć cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz
  w Internecie.
  Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.
 4. Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji „Współzawodnictwa”.
 5. Niniejszą zgodę będzie posiadać szkoła, która zobowiązuje się do przechowywania jej do czasu zakończenia etapu edukacyjnego danego ucznia. Drugi egzemplarz zgody otrzymują rodzice.

…....................................................................................................

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)
administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach

2) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,

3) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

4) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia w zawodach.

6) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przyjmuję do wiadomości:

…....................................................................................................

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

 

OSOBY, KTÓRE NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, NIE MAJĄ PRAWA BRAĆ UDZIAŁU W ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD MIEJSCKI TKKF W SIEDLCACH.